การบริหาร    ผู้บริหาร บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการบริหาร


คุณอุไรลักษณ์ แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการบริหาร


คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม

รองประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการ


คลิกเมนู